Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

Az idei évben általános ülnökválasztásra kerül sor, a köztársasági elnök döntésére figyelemmel 2019. március 7. és április 30. között, melynek keretében országosan – a választásra jogosult képviselő-testületek – összesen 2232 ülnököt választanak meg.

Az ülnökök

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 212. § (2) bekezdése a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek (a továbbiakban: katonai ülnök) megválasztásához további feltételként határozza meg, hogy a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 213. § (3) bekezdés értelmében a katonai ülnököket – ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is – a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai – az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel – jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatót az 3. sz. melléklet tartalmazza.

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A bírósági ülnökké jelölés mintáját a 1a-1b-1c melléklet tartalmazza, a jelölés elfogadásának mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

  1.  büntetlen előéletű
  2.  nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökök választása

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

  1. a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
  2. a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi) illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei

választják meg.

Jelölés benyújtása

1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéke Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva, a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.
A jelölő, valamint az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, továbbá képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb április 10-ig kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Városház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda (Bővebb információ: dr. Takács Mária 06-1-233-6813)

2. A Szigetszentmiklósi Járásbíróságra a megválasztandó, fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnökök száma 6 fő.
A jelölő, valamint az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, továbbá képesítést igazoló bizonyítványokat, munkáltatói igazolás legkésőbb április 12-ig kell megküldeni a következő címre: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bővebb információ: Tóth Andrea 24/505-641)

Letölthető mellékletek

1a számú melléklet: jelölés ülnöknek

1b számú melléklet: jelölés ülnöknek fiatalkorúak büntető ügyében

1c számú melléklet: jelölés ülnöknek közigazgatási és munkaügyi bíróságra

2. számú melléklet: jelölés elfogadásához nyilatkozat

3. számú melléklet: ülnökök jogai és kötelezettségei